Algemene voorwaarden

Pur'Eau

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen PUR’EAU BV, met maatschappelijke zetel te Ellebroecken 15, 2640 Mortsel, ondernemingsnummer 0757.594.744 , telefoonnummer 0474 04 94 59 en e-mailadres info@pur-eau.be (hierna “PUR’EAU”) en de Klant, met uitsluiting van eventuele voorwaarden, van welke aard ook, van de Klant.

De overeenkomst wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken tussen partijen (hierna “Overeenkomst”).

1.2 De Klant verklaart voorafgaand de Overeenkomst kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden. Door ondertekening van de offerte aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden. De Klant bevestigt voldoende en duidelijk geïnformeerd te zijn over de diensten van PUR’EAU.

Artikel 2 – Offerte

2.1 Enkel de bestuurders van PUR’EAU zijn gemachtigd om een offerte uit te brengen. De Overeenkomst tussen de Klant en PUR’EAU komt tot stand nadat de Klant de offerte schriftelijk heeft ondertekend.

Werknemers zijn geen vertegenwoordigers van Pur’Eau. Zij zijn niet gemachtigd om PUR’EAU rechtsgeldig te verbinden.

2.2 Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede toezeggingen van werknemers zijn slechts bindend ten aanzien van PUR’EAU indien deze schriftelijk zijn bevestigd door een van de bestuurders van PUR’EAU of diens gevolmachtigde.

2.3 De Klant bezorgt PUR’EAU alle informatie die zij nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant is verantwoordelijk voor de door hem verstrekte informatie (zoals maar niet beperkt tot gemaakt tekeningen, berekeningen, doorgang, bereikbaarheid project en de functionele geschiktheid van door of namens de Klant voorgeschreven en bestelde goederen). PUR’EAU is hiervoor niet aansprakelijk.

Als de Klant foutieve informatie verschaft aan PUR’EAU of informatie achterhoudt worden de kosten die daaruit voortvloeien verhaald op de Klant.

2.4 Elke bestelling van de Klant is bindend, tenzij de Klant en PUR’EAU schriftelijk anders overeenkomen. De bestelling kan niet eenzijdig door een van de contractspartijen worden opgezegd. Bij annulering van bestelling door de Klant of PUR’EAU, om welke reden ook, zal een forfaitaire vergoeding van 30% van de prijs van bestelling verschuldigd zijn aan de andere contractspartij. Indien de goederen reeds werden ingekocht, behoudt elke partij zich het recht voor de uitvoering in natura na te streven.

Artikel 3 – Prijs en voorschot

3.1 De door PUR’EAU genoemde prijzen zijn in euro, inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

Ingeval buiten de wil van partijen de kostprijs van de werken en/of levering verhoogt (bijvoorbeeld ingevolge nieuwe belastingen en/of heffingen), zal de overeengekomen prijs in dezelfde verhouding worden aangepast.

3.2 Alle benodigde tijdelijke aansluitingen en voorzieningen (elektriciteit, water, riool etc.) inclusief verbruikskosten zijn voor rekening van de Klant.

3.3 PUR’EAU behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na het ontstaan van de Overeenkomst, bepaalde kostprijsbestanddelen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, de prijzen van materialen, onderdelen, hulpmiddelen, grondstoffen, lonen, sociale en overheidslasten, valutakoersen en/of andere factoren, worden verhoogd buiten de wil van PUR’EAU en voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd.

3.4 Pur’Eau vat de uitvoering van de werkzaamheden slechts aan nadat de klant het voorziene voorschot heeft betaald. Het voorschot bedraagt 30% (Incl. BTW) van de prijs zoals aangeduid op de offerte (incl. BTW).

Eventuele afwijkingen van deze bepalingen zijn enkel geldig indien zij schriftelijk werden bevestigd door een bestuurder van PUR’EAU.

Artikel 4 – Levering van de goederen

4.1   PUR’EAU levert de goederen in de staat waarin zij zich bij het ondertekenen van de Overeenkomst/Verkoop bevonden.

4.2 Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal PUR’EAU zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De Klant kan het vervangend product niet weigeren, tenzij het product niet de kenmerken bezit die wezenlijk zijn voor de Klant, of het gebruik waartoe hij het product bestemt, althans voor zover dit gebruik aan de onderneming was meegedeeld. Bij gebrek aan specificatie vanwege de Klant wordt rekening gehouden met het gebruik dat redelijkerwijze was voorzien.

4.3 De Klant is verplicht om de bestelde goederen op de vooropgestelde leveringsdata in ontvangst te nemen. Indien de goederen op het moment van de levering niet door de Klant in ontvangst genomen worden, is PUR’EAU gerechtigd om de goederen voor rekening en risico en op kosten van de Klant op te slaan. Na een periode van 2 weken na de vooropgestelde levering is PUR’EAU gerechtigd om de desbetreffende goederen door te verkopen. In een dergelijk geval dient de Klant PUR’EAU schadeloos te stellen voor een eventueel lagere opbrengst, de extra kosten die PUR’EAU wegens het verzuim van de Klant heeft dienen te maken en eventuele andere schade die PUR’EAU heeft geleden.

Indien een van de contractspartijen de levering van goederen annuleert, is deze gehouden de interventiekosten te vergoeden.

Artikel 5 – Uitvoeringstermijn

5.1 PUR’EAU bepaalt naar eigen inzicht, op grond van haar eigen ervaring, op basis van haar planning en na plaatsbezoek van de Werf, de aanvangsdatum van de werkzaamheden.

5.2 De uitvoeringstermijn van de goederen gaat pas in na ontvangst van het voorschot zoals bepaald onder artikel 3.4 en nadat PUR’EAU in het bezit is van alle nodige technische informatie (onder andere, maar niet beperkt tot, de afmetingen, tekeningen, vergunningen, etc.). Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de leverancier tijdig te informeren wanneer een definitieve maatopname mogelijk is.

5.3 Indien de Werfomstandigheden door toedoen van de Klant niet toelaten dat PUR’EAU haar werkzaamheden kan uitvoeren, worden de meeruren, extra verplaatsingen en meerprijzen conform artikel 3.3 van de Algemene Voorwaarden die daaruit voortvloeien aan de Klant aangerekend aan het geïndexeerd bruto uurloon van een arbeider en/of een service technieker tewerkgesteld bij PUR’EAU. Dit onverminderd de transportkosten en de mogelijkheid van PUR’EAU om de werkelijke kosten door te rekenen.

5.4  Indien de Klant gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijkomende meerwerken oplegt aan PUR’EAU, wordt de uitvoeringstermijn pro rata verlengd.

 Artikel 6 – Uitvoering van de werken

Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant

6.1 De Klant is vanaf de levering verantwoordelijk voor de bewaring van de geleverde goederen. De geleverde goederen moeten veilig en droog worden opgeslagen in een afsluitbare ruimte op de Werf en nabije de installatieplaats. Bij zoekraken en/of beschadiging van de goederen, zullen de kosten van de nieuw te bestellen goederen aan de Klant worden doorgerekend.

Pur’Eau wijst erop dat het verboden is om toegang te nemen tot de werkzone tijdens de uitvoering van de werken. De werkzone kan mogelijks een gevaarlijke situatie uitmaken. De Klant erkent kennis te hebben van de gevaarzone. Elke betreding van de werkzone geschiedt op eigen risico.

6.2 De Klant moet ervoor zorgen dat alle door derden te verrichten werkzaamheden in verband met de opdracht tijdig en op een juiste wijze verricht zullen worden, zodat PUR’EAU haar Opdracht zonder vertraging op het afgesproken tijdstip kan aanvatten.

6.3 De Klant moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, en andere toelatingen die noodzakelijk zijn om de Opdracht uit te voeren (zoals, maar niet beperkt tot, bouwvergunning, parkeerverbodsborden gedurende werken- 25 meter staatbreedte) tijdig verkregen zijn. PUR’EAU is niet aansprakelijk voor de gevolgen naar aanleiding van ontbrekende of onvolledige vergunningen.

6.4 De Klant treft zelf maatregelen ter voorkoming van schade aan goederen en/of gebouwen die zich op de Werf bevinden. Pur’Eau adivseert de Klant alle (bouwplaats-)risico’s afdoende te verzekeren tijdens de duur van de werken en PUR’EAU hierbij op te nemen als mede-verzekerde.

6.5 De Klant zorgt ervoor dat PUR’EAU haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten.

6.6 De Klant zorgt ervoor dat PUR’EAU bij de uitvoering van haar Opdracht gratis toegang heeft tot:

– de machinerie en afvoer van materialen;

– water tot aan de technische installatie;

– elektriciteit tot aan de technische ruimte, met voedingskabel tot aan technische installatie. Pur’Eau informeert u tijdens de voorbereiding over de nodige voorzieningen.

– afsluitbare droge opslagruimte;

– voldoende manoeuvreerruimte en installatieruimte;

– andere specificaties die afhankelijk zijn van het type bad en welke PUR’EAU doorgeeft aan de Klant.

6.7 De Klant dient PUR’EAU voorafgaande de werken te informeren over de eventuele toegang tot sanitaire faciliteiten. Indien de Klant geen sanitaire faciliteiten ter beschikking stelt aan PUR’EAU, voorziet PUR’EAU een werftoilet. De bijkomende kosten voor de voorziening van een werftoilet vallen ten laste van de Klant.

Voorbereidende werken

6.8 Het grondwaterpeil wordt gecontroleerd op de plaats waar het zwembad geplaatst wordt, alvorens wordt overgegaan tot het graven van de put.

In geval van grondwater dient een droogzuiginstallatie geplaatst te worden. De organisatie, het verkrijgen van een vergunning en de kosten voor de droogzuiging vallen ten laste van de Klant.

6.9 Na een voorafgaand plaatsbezoek, informeert PUR’EAU de Klant welke machines moeten passeren op de Werf in uitvoering van de Opdracht. PUR’EAU is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit passerend verkeer. Zij voorziet niet in de herstelling van mogelijke schade en verzakkingen zoals, maar niet beperkt tot, de heraanleg van tuinen, opritten, plantsoenen en verhardingen.

Graafwerken

6.10 De prijs van de graafwerken wordt bepaald rekening houdend met de grootte van het bad en de extra ruimte daarrond. De prijs blijft onveranderd indien de ondergrond stabiel is, de grond volledig zuiver is, vrij van water, verontreiniging, boomwortels en andere hindernissen. Indien dit niet het geval is, zullen extra kosten aangerekend worden op basis van de bijkomende werken en/of afvoer van de onzuivere grond. PUR’EAU informeert de Klant onverwijld zodra zij kennis krijgt van deze meerkost.

Leidingen en filterinstallatie

6.11 In geval van een zwembadinstallatie voorziet de Klant een droge ruimte waarin de filterinstallatie kan geplaatst worden, minimaal 2m x 2m x 1m – beschut en geventileerd.

Voor Zwemvijvers informeert PUR’EAU de Klant aangaande de benodigde ruimte, na keuze van concept en technisch plaatsbezoek.

6.12 Na plaatsbezoek informeert PUR’EAU de Klant over de benodigde afmetingen van deze doorgang en sleuf. De Klant voorziet een voldoende ruime doorgang en sleuf in deze berging waar de leidingen door getrokken kunnen worden

6.13 Voor de reiniging van de filter voorziet de Klant een aansluiting op de riolering (diameter 110mm).

6.14 Het vullen van het zwembad gebeurt met leidingwater door en onder controle van Klant. De Klant erkent dat zwemvijvers en zwembaden water verbruiken door het spoelen van de filter, gebruik van het rolluik, overspattend water of verdamping. De Klant bevestigt dat hij weet dat een daling van 1 à 2mm of meer per dag mogelijk is, ook wanneer het bad niet in gebruik is.

6.15 De Klant erkent middels ondertekening van de Overeenkomst dat PUR’EAU hem geadviseerd heeft om de elektrische installatie te keuren door een officieel keuringsorganisme. Indien gewenst, kan PUR’EAU deze keuring voorzien mits extra kost, nadat alle formaliteiten inzake oplevering zijn vervuld en alle vorderingen en facturen integraal zijn betaald.

Bekleding zwembad

6.16 Indien van toepassing, wordt de liner op kwalitatieve en vakkundige manier geplaatst volgens de regels van de kunst. Het ontstaan van eventuele kleine oneffenheden, een verkleuring van de liner met de tijd en aanslag (biofilm) bij zwemvijvers is eigen aan het systeem.

De Klant aanvaardt het risico op bovenstaande kleine oneffenheden, verkleuringen en aanslag. De Klant doet afstand van alle vorderingsrechten die hij, in verband met de eventuele kleine oneffenheden en verkleuring van de liner, in de toekomst mocht verkrijgen, inclusief aanspraken op schadevergoeding.

6.17 PUR’EAU garandeert geen waterdichting indien de boordafwerking door de Klant zelf wordt geleverd en geplaatst. In voorkomend geval kan PUR’EAU niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen naar aanleiding van een gebrek aan waterdichting.

6.18 Indien PUR’EAU voor de uitvoering van haar Opdracht moet werken met een kunststof prefab bad, kijkt zij haalbaarheid van transport en kraanwerk na. Wanneer een blokkerende factor opduikt, brengt PUR’EAU de Klant op de hoogte. De Klant en PUR’EAU plegen minnelijk overleg en beslissen tot een alternatieve oplossing zonder dat de Klant PUR’EAU hiervoor aansprakelijk kan stellen.

Verwarming van het zwembad

6.19 PUR’EAU voorziet de benodigde toestellen voor bijverwarming. Na plaatsbezoek voorziet de Klant de locatie, ondergrond en benodigde elektrische aansluitingen. In geval van bijverwarmen met warmtewisselaar voorziet de Klant de benodigde sanitaire aansluitingen aan de boiler, al dan niet in samenwerking met een loodgieter.

Rolluik

6.20 Om een goede werking van het rolluik te kunnen garanderen, dient het waterniveau steeds op dezelfde hoogte te blijven. De Klant moet obstakels (zoals, maar niet beperkt tot, rubberen banden, speeltuigen etc.) verwijderen alvorens het rolluik in werking te stellen.

Het openen en sluiten van het rolluik gebeurt steeds onder toezicht van de Klant, waarbij de Klant zich in de nabijheid van het rolluik bevindt. Bij een mogelijke blokkade van het rolluik, dient Klant onmiddellijk in te grijpen en de werking stop te zetten.

Opstart van de installatie

6.21 PUR’EAU garandeert een complete uitleg over de werking van de installatie en het onderhoud bij opstart van de zwemvijver of het zwembad. De geleverde goederen worden conform de offerte aangerekend. De opstart wordt uitgevoerd na ondertekening van het opleveringsdocument.

Foto’s

6.22 Mits toestemming van de Klant worden tijdens het verloop van de Opdracht foto’s gemaakt door PUR’EAU. Deze foto’s worden gebruikt voor een goede opvolging of ter aanduiding van leidingen en technieken. Ook kunnen deze foto’s gebruikt worden voor publicitaire doelen, zoals publicaties, reclame, website, voorstelling aan klanten.

Bij levering van de Opdracht worden foto’s genomen die dienen als referentie voor toekomstige projecten. Deze worden ingezet op de website, social media kanalen, mailings van PUR’EAU.

Indien de Klant hiertoe geen toestemming wenst te verlenen, dient dit schriftelijk bevestigd te worden bij ondertekening van de overeenkomst.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 PUR’EAU is niet aansprakelijk wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar verbintenissen van deze Overeenkomst, indien deze zijn ontstaan door Overmacht.

Hieronder valt, maar is niet beperkt tot:

– een georganiseerde staking voor zover deze langer duurt dan vijf (5) werkdagen;

– blokkade van de toegang tot de werf als gevolg van een staking of protest;

– brand of explosie;

– radioactieve, chemische of biologische verontreiniging op of nabij de werf;

– een belemmering om de werkzaamheden uit te voeren als gevolg van blikseminslag, waaronder tevens wordt verstaan inductieschade als gevolg van blikseminslag in de omgeving van de site;

– aardbeving;

– oproer, oorlog, burgeroorlog, gewapend conflict of terroristische acties;

– overstromingen en ongunstige weersomstandigheden;

– een acute, wijdverspreide en sectoroverschrijdende financiële crisissituatie die redelijkerwijs niet voorzienbaar is;

– pandemieën.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van PUR’EAU (inclusief de uitvoeringstermijn) geschorst gedurende de termijn van de overmacht.

7.2 De Klant is gerechtigd om ingeval van overmacht de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 8 – Oplevering

8.1 Wanneer PUR’EAU van oordeel is dat de werkzaamheden beëindigd zijn conform de plannen en de regels van de kunst, stelt zij de Klant hiervan schriftelijk in kennis.

8.2 De Klant is verplicht de geleverde goederen en uitgevoerde werken dadelijk na de schriftelijke kennisgeving van PUR’EAU, zoals bepaald onder artikel 8.1, te controleren op hoeveelheid, kwaliteit en overige afwijkingen van hetgeen is overeengekomen.

Bij gebreke aan enige schriftelijke bezwaren per aangetekend schrijven binnen de 5 kalenderdagen na de schriftelijke kennisgeving van PUR’EAU zoals bepaald onder artikel 8.1, worden alle eventuele zichtbare gebreken geacht te zijn aanvaard door de Klant.

Artikel 9 – Risico-overdracht

9.1 Het risico van de goederen gaat over van PUR’EAU naar de Klant vanaf de levering van de goederen aan de Klant. De Klant is verplicht om het risico op brand en diefstal te verzekeren voor de goederen die hij nog niet integraal heeft betaald. De Klant moet PUR’EAU op eerste verzoek vrijwaren voor alle schade die PUR’EAU zou lijden ten gevolge van een schending van deze bepaling in hoofde van de Klant.

9.2 De geleverde goederen blijven in afwijking van artikel 1583 O.B.W., zelfs bij de verwerking of incorporatie, eigendom van PUR’EAU tot alle vorderingen van PUR’EAU op de Klant werden voldaan en dit zowel in hoofdsom, intresten als kosten. De Klant verbindt zich ertoe dit eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken aan alle derden.

9.3 Het is de Klant verboden om voorafgaand de volledige betaling van de Prijs, de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De Klant brengt op de geleverde goederen een teken aan dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom zijn van PUR’EAU. De Klant verbindt zich ertoe om PUR’EAU onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

Artikel 10 – Betaling

10.1 De facturen zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum, tenzij een ruimere betalingstermijn wordt voorzien op de factuur.

10.2 De factuur wordt als voldaan beschouwd wanneer het volledige factuurbedrag op de door PUR’EAU opgegeven bankrekening is ontvangen. Werknemers van PUR’EAU zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen.

10.3 Bij niet-tijdige betaling wordt het verschuldigde factuurbedrag, zonder ingebrekestelling en zonder de noodzaak aan rechterlijke tussenkomst, verhoogd met de wettelijke interest en vermeerderd met een bijkomende verhoging conventioneel vastgesteld op 10% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 150,00 EUR. Deze paragraaf doet geen afbreuk aan het recht van PUR’EAU om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van de reële schade.

10.4 Bij niet-tijdige betaling behoudt PUR’EAU zich het recht voor om de uitvoering van de lopende bestellingen en de werken te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, waarbij alle eventuele schade ten gevolge van deze schorsing ten laste zijn van de Klant.

10.5 Indien de Klant de factuur betwist, dient hij PUR’EAU hiervan in kennis te stellen binnen de vijf kalenderdagen na uitgifte van de factuur per aangetekend schrijven aan het adres van de maatschappelijke zetel van PUR’EAU zoals bepaald onder artikel 1. De betwisting moet duidelijk gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan motivering of aangetekend schrijven is de betwisting nietig.

Betwistingen, van welke aard ook, schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 11 – Garantie en vrijwaring

11.1 Artikel 11.1 en 11.2 vinden enkel uitwerking indien de Wet Consumentenkoop van toepassing is op de geleverde goederen en diensten van PUR’EAU. De Klant dient in voorkomend geval de geleverde goederen en diensten onmiddellijk na te zien bij de levering. De Klant beschikt over een wettelijke garantietermijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering. De niet-conformiteit van de levering en uitvoering van de diensten dient binnen de 2 maanden vanaf ontdekking van het gebrek door de Klant aan PUR’EAU te worden gemeld. De Klant verliest elk recht op vergoeding vanwege niet-conformiteit bij laattijdige melding van het gebrek.

11.2 PUR’EAU verbindt er zich toe de niet-conformiteit waarvan zij kennis had, en die niet het gevolg is van overmacht, van foutieve tussenkomst van de Klant of van derden, te verhelpen door het leveren van vervangingsgoederen of door de nodige herstellingwerken uit te voeren aan het zwembad of de zwemvijver, doch dit slechts voor vorderingen ingesteld tot maximum twee jaar na de levering en binnen twee maanden nadat de Klant kennis heeft genomen van het gebrek.

PUR’EAU biedt geen waarborg vanwege de Klant voor verborgen gebreken waarvan zij zelf geen kennis had en die niet de voornaamste prestatie van de Overeenkomst vormen.

11.3 Artikel 11.3 en 11.4 vinden enkel uitwerking indien de Wet Consumentenkoop niet van toepassing is op de geleverde goederen en diensten van PUR’EAU. In voorkomend geval dient de niet-conformiteit van de levering en uitvoering van de diensten binnen de 15 kalenderdagen na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan PUR’EAU, bij gebreke wordt de Klant geacht de uitvoering van de Opdracht en de geleverde goederen te hebben aanvaard. Hij verliest dan elk recht op vergoeding vanwege zichtbare gebreken.

Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de Klant nog niet in gebruik werden genomen.

11.4 PUR’EAU verbindt er zich toe de verborgen gebreken waarvan zij kennis had, en die niet het gevolg zijn van overmacht, van foutieve tussenkomst van de Klant of van derden, te verhelpen door het leveren van vervangingsgoederen of door de nodige herstellingwerken uit te voeren aan het zwembad of de zwemvijver, doch dit slechts voor vorderingen ingesteld tot maximum één jaar na de levering en binnen 15 dagen nadat de Klant kennis heeft genomen van het gebrek.

PUR’EAU biedt geen waarborg vanwege de Klant voor de verborgen gebreken waarvan zij zelf geen kennis had.

11.5 PUR’EAU is niet aansprakelijk voor de (gevolg)schade welke voortkomt uit het niet opvolgen van de handleiding en het niet deugdig en regelmatig onderhouden van de geleverde goederen.

11.6  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt PUR’EAU niet geacht kennis te hebben van het concrete (van het gewoonlijk afwijkende toepassing) gebruik dat de Klant van de geleverde goederen zal maken. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de geleverde goederen maakt.

PUR’EAU adviseert de Klant ten aanzien van de toepassing en behandeling van de geleverde goederen zonder dat PUR’EAU enkele aansprakelijkheid aanvaardt hieromtrent.

11.7 De Klant erkent kennis te hebben genomen van de garantievoorwaarden van de geleverde goederen zoals bepaald door de fabrikant. Zij waarborgen de goede werking van de geleverde goederen volgens de door de fabrikant vastgestelde normen en dekken de zichtbare gebreken.

De garantievoorwaarden gelden als forfaitaire en uitsluitende regeling aangaande de verantwoordelijkheid van Pur’Eau, derhalve:

-zal geen enkele vergoeding of andere prestatie van PUR’EAU kunnen worden geëist en in geval een dergelijke vordering door derden moest ingespannen worden, zal de Klant gehouden zijn PUR’EAU te vrijwaren

-zal geen enkele omruiling of terugname van de geleverde goederen kunnen worden geëist.

De garantievoorwaarden dekken evenwel niet (niet-limitatieve opsomming):

– vervanging van het materiaal wegens slijtage
– schade veroorzaakt door overmacht; bijvoorbeeld vorstschade
– de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform is aan de technische voorschriften van de fabrikant.
– schade veroorzaakt door werken uitgevoerd door personen vreemd aan PUR’EAU.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 PUR’EAU is slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet en grove schuld van haar zijde of opzet of grove schuld door haar aangestelden. Zij is aansprakelijk voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de Overeenkomst vormt.

De aansprakelijkheid van PUR’EAU is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de Opdracht.

12.2 Aansprakelijkheid van PUR’EAU voor gevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten.

12.3 De Klant is verplicht PUR’EAU te vrijwaren voor alle aanspraken welke derden tegen haar formuleren en die volgen uit de uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.

Artikel 13 – Imprevisie

In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de Overeenkomst voor PUR’EAU een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, dan is PUR’EAU niet aansprakelijk voor de vertraging of tekortkoming die hierdoor is ontstaan.

In voorkomend geval zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de Overeenkomst overeen te komen

Artikel 14 – Onderaanneming

PUR’EAU is gerechtigd om de werken geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan onderaannemer(s). PUR’EAU waakt erover dat de betrokken onderaannemer(s) alle wettelijke en reglementaire verplichtingen naleven.

Artikel 15 – Opschorting en Ontbinding

15.1 In geval de Klant haar facturen niet tijdig betaalt en/of in geval van ernstige wanprestaties door de Klant heeft PUR’EAU het recht de uitvoering in natura van alle tussen de partijen lopende Overeenkomsten te vorderen, dan wel haar eigen prestaties op te schorten en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, waarbij alle eventuele schade ten gevolge van deze schorsing ten laste zijn van de Klant.

15.2 Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om de Overeenkomst mits rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Indien de Klant haar contractuele verplichtingen niet nakomt dient PUR’EAU haar in gebreke te stellen. PUR’EAU is gerechtigd om een gerechtelijke ontbinding te vorderen indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 30 werkdagen.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pur’Eau Natural Pools of rechthoudende derden.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

17.1 De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Pur’Eau levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pur’Eau de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Pur’Eau kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

17.2 De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pur’Eau geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Pur’Eau kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

17.3 De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Pur’Eau verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 18 – Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

16.1 De Overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst.

16.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Artikel 19 – Slotbepalingen

Nietigheid of vernietiging van een deel van de Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle delen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

Klaar om je droom te realiseren?

Ontvang advies over het concept dat bij jou past en hoe we dit kunnen integreren in je tuin. Benieuwd naar jouw project? Vul je gegevens in en we contacteren je vrijblijvend.