Privacybeleid

Pur'Eau

Privacybeleid PUR’EAU NATURAL POOLS TAV Cliënteel en derden

Teneinde een kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, is PUR’EAU NATURAL POOLS genoodzaakt een aantal persoonsgegevens te verwerken. PUR’EAU NATURAL POOLS hecht hierbij veel belang aan de bescherming van de privacy van de personen wiens persoonsgegevens door PUR’EAU NATURAL POOLS worden verwerkt.

Het privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop PUR’EAU NATURAL POOLS omgaat met uw persoonsgegevens.

Voor algemene vragen bij het privacybeleid kan u steeds contact opnemen met PUR’EAU NATURAL POOLS via het telefoonnummer 0474 04 94 59 of via het e-mailadres info@pur-eau.be. Voor vragen die meer inhouden dan een loutere vraag om inlichtingen, kan er u worden gevraagd zich te identificeren, zodat er kan worden geverifieerd dat de door u gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon worden overgemaakt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De BV PUR’EAU, met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Ellebroecken 15 en met ondernemingsnummer 0757 594 744 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wat betreft de gegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening: de persoonsgegevens die worden verwerkt zijn voornamelijk contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoon, adresgegevens) van (potentiële) klanten die  worden doorgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) om de relatie met PUR’EAU NATURAL POOLS te kunnen onderhouden of om informatie van PUR’EAU betreffende de dienstverlening te kunnen bekomen.  

Wat betreft het versturen van onze nieuwsbrief of reclamefolder: hiervoor verzamelen wij eveneens uw naam, e-mailadres, telefoon en adresgegevens.

Wat betreft de gegevens die u achterlaat bij een bezoek aan onze website: om uw bezoek aan onze website efficiënter te maken, worden zogenaamde “cookies” op uw toestel opgeslagen. Wij verwijzen hiervoor naar onze Cookiepolicy.

Wat betreft sollicitaties: hierbij verwerken wij de persoonsgegevens die door de sollicitant worden bezorgd in het kader van de sollicitatie. Het gaat onder meer over identificatiegegevens en CV.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wat betreft de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening: het doel van de verwerking is het informeren en/of verlenen van bijstand bij het gebruik van de producten en diensten van PUR’EAU NATURAL POOLS, alsook de cliëntenadministratie, -registratie en -facturatie. Enkel de voor deze doeleinden noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en de persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Wat betreft het versturen van onze nieuwsbrief of reclamefolder: het doel van de verwerking is om u op de hoogte te kunnen houden van  onze activiteiten en producten.

Bij sollicitaties is het doel van de verwerking om de sollicitant te kunnen beoordelen, te kunnen contacteren en in een geval van een niet-weerhouden sollicitatie, bij een nieuwe vacante positie in de toekomst nog te kunnen bereiken.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Hierbij is de toegang beperkt tot de mate waarin de intern betrokken personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en/of opdracht.

De gegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan derden enkel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bovenvermelde doeleinden. Met deze derden worden steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegelaten is.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en hoelang worden deze bewaard?

Er worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met uitvoering van de overeenkomst inzake de producten en diensten van PUR’EAU NATURAL POOLS worden minstens bewaard totdat deze overeenkomst wordt beëindigd. Na de beëindiging van deze overeenkomst kunnen wij gehouden zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is om te voldoen aan de wet- en regelgeving inzake.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor het verzenden van nieuwsbrieven of reclamefolders worden bijgehouden zolang u ingeschreven blijft voor deze nieuwsbrieven of reclamefolders. U kan uw toestemming hiervoor te allen tijde weer intrekken.

Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van een sollicitatie, worden gedurende twee jaar bewaard in onze databanken, zodat u bij een volgende vacature eventueel rechtstreeks kan worden gecontacteerd.

Welke rechten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen?

U heeft kosteloos recht op correctie, inzage en kopie (enkel de eerste kopie is kosteloos, voor bijkomende kopieën kan een redelijke vergoeding worden aangerekend) van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht een kopie van uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere persoon naar uw keuze, om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, of om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Hierbij dient evenwel steeds rekening te worden gehouden met de wettelijke mogelijkheden ter zake. U kan uw verzoek indienen via het telefoonnummer 0474 04 94 59 of via het e-mailadres info@pur-eau.be. Er zal u uiterlijk binnen de maand worden meegedeeld welk gevolg er aan uw verzoek wordt gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd, waarvan u in kennis zal worden gesteld.

Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door PUR’EAU NATURAL POOLS, kan u steeds contact opnemen met PUR’EAU NATURAL POOLS zodat uw klacht grondig kan worden onderzocht. Dit kan via het telefoonnummer 0474 04 94 59 of via het e-mailadres info@pur-eau.be.

Daarnaast heeft u overeenkomstig de huidige wetgeving ter zake ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit privacyreglement treedt in werking op 25 mei 2018. PUR’EAU NATURAL POOLS heeft het recht om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld. Er wordt u dan ook geadviseerd om het privacybeleid regelmatig na te lezen op wijzigingen.

Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 10 januari 2022. 

Klaar om je droom te realiseren?

Ontvang advies over het concept dat bij jou past en hoe we dit kunnen integreren in je tuin. Benieuwd naar jouw project? Vul je gegevens in en we contacteren je vrijblijvend.