Pur-Eau – Giveaway 2022

ARTIKEL 1 – ORGANISATIE

1.1.           Pur’Eau BV (verder « Pur’Eau » of de « Organiserende Vennootschap » genoemd), met maatschappelijke zetel te 2640 Mortel, Ellebroecken 15 ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0757.594.744, organiseert een wedstrijd (verder de “Wedstrijd” genoemd) die plaatsvindt tussen 14 mei 2022 en 20 mei 2022 23u00.

1.2.          Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan alle wedstrijden die Pur’Eau organiseert via haar website www.pur-eau.be of andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter, Instagram).

1.3.          De deelname aan de Wedstrijd houdt in dat de deelnemer (verder, de « Deelnemer ») zonder voorbehoud of voorafgaande voorwaarde alle bepalingen van het Reglement aanvaardt.

De niet-naleving van het Reglement door de Deelnemer, alsmede elk bezwaar met betrekking tot de geldigheid, afdwingbaarheid of toepasbaarheid van één of meer van de bepalingen ervan, heeft van rechtswege de nietigheid van zijn deelname en het verlies van zijn eventuele prijs tot gevolg, zonder dat de Organiserende Vennootschap aansprakelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2 – DEELNAMEVOORWAARDEN

2.1.          De deelname aan de Wedstrijd is gratis.

2.2.         Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en een vaste woonplaats in België heeft, kan aan de Wedstrijd deelnemen.

Zijn echter uitgesloten van het recht om deel te nemen aan de Wedstrijd: de personeelsleden van de Organiserende Vennootschap, van hun zusterondernemingen, alsook elke andere persoon die betrokken is bij de organisatie van de Wedstrijd.

2.3.         De deelname is strikt persoonlijk en de Deelnemer mag in geen geval onder meerdere pseudoniemen, met meerdere adressen of namens andere Deelnemers deelnemen.

2.4.         De Organiserende Vennootschap kan te allen tijde een Deelnemer uitsluiten van de Wedstrijd als gevolg van een overtreding van één van de deelnamevoorwaarden.

 

ARTIKEL 3 – DUUR VAN DE WEDSTRIJD

3.1.          De Wedstrijd wordt georganiseerd van 14 mei 2022 en 20 mei 2022 23u00.

3.2.          De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te verlengen, op te schorten of te onderbreken. De Organiserende Vennootschap kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Voor zover als  mogelijk moeten dergelijke wijzigingen of aanpassingen vooraf met alle passende middelen worden gemeld.

De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd uit te stellen of te annuleren als de omstandigheden dat vereisen.

ARTIKEL 4 – VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

4.1.         De Wedstrijd is enkel geldig via een post op Instagram en Facebook: @pureau_natural_pools

Deze post zal altijd gecommuniceerd worden in het Nederlands.

4.2.         Om deel te nemen aan de Wedstrijd op Facebook moet de Deelnemer:

  • onze Facebook pagina @pureau_natural_pools liken

EN

  • de post liken

EN

  • de post delen en Pur’Eau taggen.

Om deel te nemen aan de Wedstrijd op Instagram moet de Deelnemer:

  • onze Instagram pagina @pureau_natural_pools liken

EN

  • de post liken

EN

  • de post delen en Pur’Eau taggen

4.3.        Er zal één foto op Instagram en Facebook geplaatst worden, waarbij 1 prijs uitgereikt wordt. Elke deelnemer kan slechts 1 prijs winnen.

ARTIKEL 5 – PRIJS

5.1.           De prijs is een Pur’Eau handdoeken set en een fles champagne van Laurent Perrier. De handdoeken set bestaat uit 2 handdoeken van het formaat 70cm x 140cm.

De kleur van de handdoeken kan afwijken van de kleur op de foto gepubliceerd op Instagram of Facebook.

5.2.          In totaal zal er 1 prijzenset uitgereikt worden.

5.3.          De Organiserende Vennootschap kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of elke andere redenen, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

5.4           De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL 6 – AANDUIDING VAN DE WINNAAR

6.1.         De winnaars worden 23 dagen na het plaatsen van de post op Instragram of Facebook aangewezen. De selectie van de winnaars wordt gemaakt op basis van een willekeurige loting van namen.

De uitslagen kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

6.2.         Elke winnaar wordt persoonlijk per bericht op Instagram of Facebook gecontacteerd. In dit bericht zal Pur’Eau enkele data voorstellen waarop de winnaar de prijs in ontvangst mag komen nemen op de maatschappelijke zetel van Pur’Eau.

De Winnaar heeft een periode van 7 dagen vanaf de dag van het bericht om de Organiserende Vennootschap te bevestigen dat hij de Prijs wenst te ontvangen.

Als de winnaar binnen deze 7 dagen niet antwoordt op het bericht of als de winnaar de prijs niet komt ophalen op het afgesproken tijdstip, zal een andere winnaar aangewezen worden.

ARTIKEL 7 –  AANSPRAKELIJKHEID

7.1.         In geval van een betwisting, vertrouwen de Deelnemers op de beslissingen van de Organiserende Vennootschap, die definitief en bindend zijn.

7.2.         Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan Pur’Eau BV, Ellebroecken 15, 2640 Mortsel, ter attentie van de afdeling Marketing, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd, alsmede een duidelijke motivering van de klacht.

7.3.         De Organiserende Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

7.4.         De Organiserende Vennootschap is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

7.5.         De Organiserende Vennootschap is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

7.6.         Indien de Organiserende Vennootschap genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS

8.1.           De Deelnemer geeft zijn toestemming voor het gebruik van de in het kader van deze Wedstrijd verzamelde persoonsgegevens door de Organiserende Vennootschap voor commerciële en marketingdoeleinden.

De persoonsgegevens van de deelnemers kunnen in de bestanden van de Organiserende Vennootschap opgeslagen worden

De Deelnemer kan zijn toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar anne-sophie@pur-eau.be, ter attentie van de afdeling Marketing.

8.2.           De persoonsgegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonsgegevens wordt beschreven in de privacy policy.

8.3.           De Deelnemer heeft het recht op toegang, verbetering, beperking van verwerking, het wissen of overdraagbaar maken van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze rechten, evenals een terugtrekking van het akkoord, kunnen gratis worden uitgeoefend per e-mail naar anne-sophie@pur-eau.be, ter attentie van de afdeling Marketing, De Deelnemer heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

ARTIKEL 9 – PUBLICATIE VAN DE NAAM, DE FOTO en/OF HET BEELDMATERIAAL VAN DE WINNAAR

De Winnaar aanvaardt onvoorwaardelijk dat zijn naam, zijn foto en/of zijn beeld op de Website en op onze online kanalen mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden gedurende een periode van 3 maanden na afloop van de Wedstrijd, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding.

ARTIKEL 10 – MEDE-ORGANISATOREN

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Pur’Eau worden gelezen als verwijzend naar zowel Pur’Eau als de mede-organisator(en).

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Wedstrijd en alle vragen met betrekking tot de interpretatie van het Reglement zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Klaar om je droom te realiseren?

Ontvang advies over het concept dat bij jou past en hoe we dit kunnen integreren in je tuin. Benieuwd naar jouw project? Vul je gegevens in en we contacteren je vrijblijvend.